Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE GALERIJA NEKRETNINA D.O.O PARTIZANSKA 13, POREČ

PONUDA

Ponuda posrednika temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim ili usmenim putem , te je uvjetovana potvrdom .

OBVEZE POSREDNIKA

1. Agencija kao posrednik , obvezuje se da će zaključiti ugovor o posredovanju nekretnine s nalogodavcem ;
2. Čuvati osobne podatke nalogodavca , te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu ;
3. Napraviti sve što je potrebno za marketing i promidžbu nekretnine u sredstvima oglašavanja koja odabere agencija ;
4. Prezentacija nekretnine potencijalnim kupcima ;
5. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla ;
6. Posredovati pri primopredaji nekretnine .
Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu (prodavatelju nekretnine)stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla , a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavca (kupca nekretnine) u razgledavanje predmetne nekretnine , organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla ;nalogodavcu priopćio ime , broj telefona , faxa , e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine .

OBVEZE NALOGODAVCA

1. Obveze nalogodavca –prodavatelja nekretnine

1.1. Zaključiti ugovor o posredovanju s agencijom.
1.2. Dati agenciji na uvid sve isprave, koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine, odnosno pravo na nekretnini, koja je predmet posredničkog posla
1.3. Obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što uključuje opis , te cijenu nekretnine
1.4. Osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posrednog posla razgledavanje nekretnine u pratnji posrednika .
1.5. Potpisom Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti proviziju .
1.6. Nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja , koje prelaze uobičajene troškove posredovanja .
1.7. Obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju , a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini .

Nalogodavac je odgovoran za štetu , ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla . Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane , prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije . Ukoliko je to slučaj , stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke provizije za posredovani posao .

2. Obveze nalogodavca –kupca nekretnine

2.1. Zaključiti Ugovor o posredovanju
2.2. Isplatiti agenciji ugovorenu proviziju , odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao .
2.3. Ostvarivanje pravo na naknadu
Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla potpisom Predugovora ili Ugovora , kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao . Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala .
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi .
Agencija ima pravo na proviziju ako bračni , odnosno izvanbračni potomak ili roditelj od nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nologodavca dovela u vezu.
2.4.Kupnja - Posrednička provizija iznosi 2-3,5% od postignute cijene nekretnine .
2.5. Prodaja - Posrednička provizija iznosi od 2-3,5% od postignute cijene nekretnine .
Definira se prilikom potpisa Ugovora o posredovanju .

PRESTANAK UGOVORA
Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka , ali moraju pismenim putem otkazat Ugovor .

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPORA

Na odnose između nalogodavca i agencije proizišle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju , posredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju , kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima

Moguće sporove će rješavati Općinski Sud u Poreču .

U Poreču 08.03.17